success Galima peržiūrėti krepšelį
Pradžia
en
{{cart.item_count}}

Tuščias krepšelis

Krepšelis

Pranešėjų apsauga

Reglamentavimas: Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – PAĮ) - įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje (toliau – pranešimas), taip pat ir Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre (toliau – Teatras), su kuriuo juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą; PAĮ taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Kas gali pateikti pranešimą apie Teatre:  bet kuris asmuo, kurį su Teatru sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir panašiai) arba įdarbinimo ar kiti iki sutartiniai santykiai ir kuris turi informaciją apie pažeidimą Teatre.

Dėl ko galima teikti pranešimą apie pažeidą:

 1. Pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. Pavojaus aplinkai;
 3. Kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. Neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. Neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. Neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. Nadaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. Kitų pažeidimų.

Kokiu būdu galite teikti pranešimą apie pažeidimą:

 1. Teatrui per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
 2. Kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai) tiesiogiai;
 3. Viešai.

Pranešimo teikiams Teatrui per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą:

 1. Galite atsiųsti pranešimą elektroninio paštu pranesk@opera.lt;
 2. Galite pateikti pranešimą tiesiogiai atvykus į Teatrą jos oficialiomis darbo valandomis pas kompetentingą subjektą;
 3. Galite atsiųsti pasirašytą pranešimą paštu Teatrui adresu A. Vienuolio g. 1, LT-01104 Vilnius, ant voko rekomenduojame nurodyti „Teatro kompetentingam subjektui“;
 4. Rekomenduojame pranešimą teikti užpildant šią Pranešimo formą. Pranešimą galima pateikti ir laisva forma, kuriame nurodykite konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes: kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro, padarė ar ir panašiai, sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes, savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis, jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius, ar apie šį pažeidimą jis jau pranešė; jeigu pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas, kad yra susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, kad informacija apie pažeidimą yra teikiama vadovaujantis PAĮ, ar nori, kad jam būtų taikomos PAĮ nuostatos dėl pranešėjo statuso įgijimo, ar ne.
 5. Jums pateikus pranešimą, kuriame nurodyta, kad informacija apie pažeidimą teikiama pagal PAĮ, Teatrui nustačius, kad pranešimas atitinka PAĮ nustaytus kriterijus, mes per 2 darbo dienas pranešimą perduosime kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai).

Pranešimo teikiams Lietuvos Respublikos prokuratūrai tiesiogiai:

 1. Pranešimą teikti tiesiogiai Lietuvos Respublikos prokuratūrai galite, kai: pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui; būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala; vadovaujantys, su Teatru darbo ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus; informacija apie pažeidimą buvo pateikta per Teatro vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos; yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą Teatro vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešėjo anonimiškumas ar asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti; Teatre nėra veikiančio vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo; asmuo negali pasinaudoti Teatro vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su Teatru nebesieja darbo, kiti teisiniai santykiai.
 2. Teikti pranešimą tiesiogiai Lietuvos Respublikos prokuratūrai galite elktroniniu paštu praneseju.apsauga@prokuraturos.lt.

Pranešimo teikiams viešai: viešai pranšimą galite teikti, siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų. 

Jūsų konfidencialumas: asmeniui, pagal PAĮ pateikusiam pranešimą, yra užtikrinamas konfidencialumas; reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, jeigu teikdamas pranešimą Jūs to raštu prašote pats ir jeigu Jūs pateiktumėte žinomai melagingą informaciją.

Atsakomybė: asmeniui dėl pranešimo pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, PAĮ nustatyta tvarka teikdamas pranešimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją; asmuo už žalą, atsiradusią dėl pranešimo pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga; žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal PAĮ; žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūsų asmens duomenų apsauga: Jums pateikus pranešimą, Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik informacijos apie pažeidimus priėmimo, registravimo, nagrinėjimo vykdymo, sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso Jums suteikimo bei kontaktavimo su Jumis tikslais.

Susipažinkite su Privatumo pranešimu asmens teikiantiems pranešimą pagal PAĮ Teatrui. 

Pranešimų pagal PAĮ statistika:
2022 m. pranešimų pagal PAĮ Teatre nėra gauta.
2023 m. pranešimų pagal PAĮ Teatre nėra gauta.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-02-27

Naujienlaiškio prenumerata

Loading