Pradžia
en

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo paramos Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui (toliau – Teatras) teikimo tikslu.

Palikdamas žymą pildomos elektroninės paraiškos specialiame lauke, pavadintame „Susipažinau su sutikime dėl asmens duomenų, pateiktų paraiškoje, tvarkymo informacija ir sutinku su mano pateiktų asmens duomenų tvarkymu paramos teikimo tikslu“, patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku su žemiau nurodytomis nuostatomis:

  1. Esu informuotas ir suprantu, kad Paramos Teatrui teikimo tikslu surinktų asmens duomenų valdytojas ir mano perduotų asmens duomenų tvarkytojas yra Teatras, juridinio asmens kodas 190753881, buveinės adresas A. Vienuolio g. 1, LT-01104 Vilnius, elektroninis paštas info@opera.lt.  
  2. Sutinku, kad paramos teikimo tikslu ir mano aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšto sutikimo pagrindu, Teatras naudotų mano, paramos teikimo paraiškoje, esančioje internetinėje svetainėje adresu opera.lt/remimas pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, miestą, šalį, telefono numerį, elektroninio pašto adresą), komunikacijos, išankstinės sąskaitos paramai sumokėti, padėkos už paramą paketo pateikimo tikslais kreiptųsi į mane telefonu, elektroniniu paštu, kad teikti man informaciją, sužinoti mano nuomonę, siųstų man informacinio pobūdžio pranešimus
  3. Esu informuotas ir suprantu, kad:

- turiu teisę susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis ir žinoti kaip jie tvarkomi,

- žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, 

- reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, 

- nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, 

- reikalauti, kad Teatras sunaikintų  mano pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus. 

  1. Esu informuotas ir suprantu, kad turiu teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo paramos Teatrui teikimo tikslu, pateikęs asmens duomenų tvarkymo Teatre taisyklėse nustatyta tvarka, numatytos formos prašymą, kurio formą galiu rasti Teatro internetinėje svetainėje (http://opera.lt/asmens-duomenu-apsauga/912).
  2. Esu informuotas ir suprantu, kad mano asmens duomenys paramos Teatrui teikimo tikslu bus tvarkomi ne ilgiau kaip 1 (vieni) metai nuo paramos Teatrui teikimo pabaigos, išskyrus atvejus, jei aš pareikšiu nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksiu. Tokiu atveju suprantu, kad Teatras nutrauks mano asmens duomenų tvarkymą paramos Teatrui teikimo tikslu, nuo mano nesutikimo gavimo Teatre dienos. 
  3. Esu informuotas ir suprantu, kad mano asmens duomenys paramos Teatrui teikimo tikslu nebus perduodami trečiosioms šalims, nebent tais atvejais, kuriuos numato Lietuvos Respublikos teisės aktai.  

SVARBU: Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Teatro internetinę svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti Teatrui.

Naujienlaiškio prenumerata

Loading